KAMU BİLGİLENDİRMESİ

Agrobest Logo

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 16 UYARINCA KAMUYA VERİLECEK BİLGİ

BÖLÜM 1
1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi
Şirket Adı : AGROBEST GRUP Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İthalat İhracat San. Tic. A.Ş.
Adresi : SALİHLİ OSB ÜRETİM TESİSLERİ, Salihli OSB Mahallesi, Organize Sanayi Bulvarı, No:25, 45340 Salihli/Manisa - TÜRKİYE
Telefon : +90 232 877 17 70
Mail : info@agrobestgrup.com
Web : www.agrobestgrup.com
2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bildirim Sistemi

Kuruluşumuz Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında yönetmelik hükümlerine tabi olup, yine yönetmelik EK-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’ye konu olan tehlikeli maddeleri Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bildirim Sistemi (BEKRA Bildirimi) kullanarak beyanı gerçekleştirmiştir. Kuruluşumuz BEKRA Bildirimine göre üst seviyeli bir tesistir ve Madde 11 gereği “Güvenlik Raporu” hazırlanmıştır.

3. Kuruluşta gerçekleştirilen faaliyetler

Bitki Koruma ve Bitki Besleme Ürünlerinin Üretimi, Satışı, İthalatı, İhracatı ve Pazarlanması Agrobest Grup, artan ürün talepleri ve genişleyen pazar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2022 yılında Manisa Salihli'de yeni üretim tesisini devreye almıştır. Agrobest Grup Salihli Üretim Tesisleri, 66 bin metrekare kapalı alanı, yıllık 100 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük bitki koruma ürünü tesisi unvanına sahiptir. Bu tesis, endüstri 4.0 ile tam uyumlu, dünya standartlarının üzerinde teknolojik altyapısıyla öne çıkmaktadır. Agrobest Grup Salihli Üretim Tesisleri, 210 bin metrekarelik toplam alanıyla, planlanan yeni yatırımlara hazır bir altyapı sunmaktadır.

4. Büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddelerin bilinen isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özelliklerine ait açıklamalar
KİMYASAL AD ZARARLILIK SINIFLARI
kaptan(ISO) ;1,2,3,6-tetrahidro-N-(triklorometiltiyo)ftalimid H351,H331,H318,H317,H400
piridaben(ISO);-2-ter-bütil-5-(4-ter-bütilbenziltiyo)-4-kloropiridazin-3(2H)-on H331,H301,H400,H410
simoksanil(ISO);2-siyano-N-[(etilamino)karbonil]-2-(metoksiimino)asetamid H302,H317,H400,H410
mancozeb(ISO);-çinko tuzlu manganez etilenbis(ditiyokarbamat) (polimerik) kompleksi H317,H400
propikonazol (ISO); (±)-1-[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triyazol H302,H317,H400,H410
primetanil(ISO);-N-(4,6-dimetilprimidin-2-il)anilin H411
klorotalonil(ISO);-tetrakloroizoftalonitril H351,H330,H335,H318,H317,H400,H41 0
famoksadon(ISO);-3-anilin-5-metil-5-(4-fenoksifenil)-1,3-oksazolidin-2,4-dion H373,H400,H410
siprodinil(ISO);-4-siklopropil-6-metil-N-fenilprimidin-2-amin H317,H400,H410
tiram;-tetrametiltiüram disülfür H332,H302,H373,H319,H315,H317,H40 0,H410
aklonifen(ISO); 2-kloro-6-nitro-3-fenoksianilin H400,H410
bromoksinil(ISO) ve tuzlar; -3,5-dibromo-4-hidroksibenzonitril; bromoksinil fenol H330,H301,H317,H400,H410
klorsülfüron(ISO); 2-kloro-N-[[(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)a mino]karbonil]benzensülfonamid H400,H410
fluazifop-P-bütil(ISO); bütil(R)-2-[4-(5-triflorometil-2-piridiloksi)fenoksi]propiyonat H400,H410
(S)-2-kloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(2-metoksi-1-metiletil)asetamid (80-100%); H317,H400,H410
imidakloprid(ISO);-1-(6-klorpiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamin H302,H400,H410
fentiyon (ISO); O,O-dimetil-O-(4-metiltiyon-m-tolil) fosforotiyoat H341,H331,H312,H302,H372,H400,H41 0
fostiyazat (ISO);-(RS)-S-sekonder-bütil-O-etil-2-okso-1,3-tiyazolidin-3-ilfosfonotiyoat H331,H301,H312,H317,H400,H410
metribüzin(ISO);-4-amino-6-tert-bütil-3-metiltiyo-1,2,4-triazin-5(4H)-on ;-4-ami no-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltiyo-1,2,4-triazin-5-on H302,H400,H410
tribenuron-metil (ISO);-2-[4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il(metil)k arbamoilsülfamoil]benzoik asit metil ester;-metil-2-(3-(4-metoksi-6- metil-1,3,5-triazin-2-il)3-metilüreidosülfonil)benzoat H317,H400,H410
2-(1-metil-2-(4-fenoksifenoksi)etoksi)piridin H400,H410
glifosat (ISO); N-(fosfonometil)glisin H318,H411
iyodosülfüron-metil-sodyum; sodium ({[5-iodo-2-(metoksikarbonil)fe n]sülfonil}karbamoil)(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)azanid H400,H410
izoksaflutole (ISO);-5-siklopropil-1,2-oksazol-4-il-trifloro-2-mesil-p-tolil keton H400,H410
pendimetalin (ISO); -N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-ksilidin H317,H400,H410
ksilen H226, H373, H304, H312, H332, H315, H335
Solvesso 100 H226,H304,H335,H336,H411
5. Büyük kaza olması durumunda yapılması gerekenlere dair bilgi

Kuruluşta meydana gelebilecek büyük kaza senaryolarına göre yapılan kantitatif risk değerlendirme çalışmalarında risk skoru göz önüne alındığında kabul edilebilir değerler altında kalmaktadır. Tesiste herhangi bir büyük endüstriyel kaza olması durumunda oluşabilecek zararları en aza indirmek amacıyla acil durum ekipleri oluşturulmuş, kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanmış, gerekli iç ve dış kaynaklar belirlenmiş ve tesis içi tedbirler ve kaza durumunda müdahale yöntemleri önceden kararlaştırılmıştır. Santral tasarım aşamasında, gereken tüm önlemler alınarak ekipman seçimi ve yerleşimi yapılmıştır. Bu sebeple oluşabilecek kaza riski minimum seviyededir.

BÖLÜM 2
1. Kuruluşta meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkındaki özet bilgi ile insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri de dâhil olmak üzere büyük kaza tehlikelerine ilişkin genel bilgi

Kuruluşta alevlenir sıvı, çevre ve sağlık için tehlikeli maddeler depolanmaktadır. Kuruluşta yangın, patlama ve çevre kirliliği ile sonuçlanabilecek kazalar senaryo edilmiş ve bu kazalar için birçok önlem alınmıştır. Alevlenir sıvılar ortama yayılmasını engelleyecek önlemler olduğu kadar yayılımın büyümesini engelleyecek ihbar tedbirleri de bulunmaktadır. Çevre için tehlikeli maddelerin depolama sahası içerisinde dökülmesi halinde toprağa bir sızıntı olması mümkün değildir.

2. İşletmecinin, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dâhil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yaptığını belirtmesi

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve olası bir kazada çevreye ve insanlara gelebilecek zararları en az seviyeye indirmek amacıyla güvenlik yönetim sistemi kurulmuş ve bu kapsamda acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dâhil gerekli tüm aksiyonlar etkili bir koruma için planlanmıştır. Acil bir durum yaşanması halinde, kuruluşun acil durum yetkilisine telefon numarasından ulaşım sağlanabilecektir.

3. Herhangi bir büyük kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle iş birliği yapıldığının belirtilmesi

Herhangi bir büyük endüstriyel kaza yaşanması durumunda kazaya müdahale, kuruluş ve çevresindeki zararı en aza indirme amacıyla İtfaiye, İl Sağlık Müdürlüğü, İl AFAD, … gibi acil hizmet birimleriyle iş birliği yapılmıştır. Olası herhangi bir kazada kuruluşumuz bu birimlerle koordineli olarak çalışacaktır.